ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Добре дошли в нашият магазин за авторски фото картини  shop.evgeniivanov.com!

 

Тази интернет страница (наречена „САЙТ“ или “ОНЛАЙН МАГАЗИН”) е администрирана от дружество “Смарт Дизайн“ ООД, със седалище и адрес на управлиение в гр. Варна, ул. “Феликс Каниц” №34, ЕИК: BG 103985230

Моля прочетете внимателно Общите условия по-долу преди да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

За използването на този ОНЛАЙН МАГАЗИН, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. Използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА се подчинява на общите разпоредби на закона.

Общите условия са приложими, както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

 

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ:

 1. “ПОТРЕБИТЕЛ” , е всеки, който е заредил САЙТА https://shop.evgeniivanov.com/
 1. „ТЪРГОВЕЦ“ е дружество “Смарт Дизайн“ ООД, ЕИК 103985230, гр.Варна.
 1. “ПОРЪЧКА” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА относно начина на доставка и заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
 1. “КЛИЕНТ” е всеки ПОТРЕБИТЕЛ извършил заявка на продукт в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 1. “ПРОДУКТИ” са предлаганите чрез сайта shop.evgeniivanov.com стоки за закупуване.
 2. “УСЛУГИ” са всички действия, осъществявани от “Смарт Дизайн“ ООД, гр. Варна при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на продуктите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия представляват договор между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ за предоставяне на продукти и услуги от ТЪРГОВЕЦА чрез САЙТА shop.evgeniivanov.com на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и уреждат техните права и задължения.
 1. Страни по настоящия договор са “Смарт Дизайн” ООД, ЕИК 103985230 от една страна и всеки ПОТРЕБИТЕЛ, заредил интернет сайта shop.evgeniivanov.com
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът shop.evgeniivanov.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

 1. С извършване на регистрацията и създаването на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от “Смарт Дизайн” ООД, за целите на настоящите Общи условия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и разбира, че носи отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използва услугите на САЙТА. Съответно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че носи цялата отговорност за всички дейности, които се извършват през профила му.
 1. Ако разберете, че паролата или профилът ви се използват от неупълномощено лице, вие приемате незабавно да ни уведомите, чрез e-mail на адрес – evgeni.smartdesign@gmail.com
 1. Предоставянето на лични данни от страна на потребителя е изцяло доброволно, с цел да бъдат използвани за изпълнение и доставка на стоки и услуги по направени поръчки.
 1. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата shop.evgeniivanov.com
 1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 – да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от shop.evgeniivanov.com услуги;

– да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 – да не изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин съдържанието и материалите качени на сайта на трети лица;

– да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. Да съхранява и защитава личната информация предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно Закона за защита на личните данни.
 1. Да помага на органите на реда на Република България при доказано нарушение с цел идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършил нарушение.
 1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.
 1. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за имуществени или морални щети, нанесени вследствие на информацията, която е публикувана на Интернет САЙТА.
 1. За забавяне на продукт, предаден за доставка на куриерската фирма, по независещи от shop.evgeniivanov.com причини и форсмажорни обстоятелства, shop.evgeniivanov.com не носи отговорност.
 1. shop.evgeniivanov.com си запазва правото да спира достъпа до страниците си и редактирането им по всяко време, без предупреждение.
 2. Като производител на стоките, ТЪРГОВЕЦА носи отговорност относно качеството, безопасността и изправността на предлаганите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА продукти. 
 3. Публикуваните в САЙТА описания на продуктите са информация, предоставена от Производителя. Възможно е разминаване в цветовете на продуктите от тези на снимките, публикувани в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и действителните цветове на продукта.